De PvdA wil dat er in Haarlem en omgeving een woonhotel komt, waar mensen die met spoed op zoek zijn naar een andere woning maar niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring tijdelijk huisvesting kunnen vinden. Het woonhotel is bestemd voor ‘spoedzoekers’, mensen met een kleine beurs die met spoed hun woning moeten verlaten door bijvoorbeeld een scheiding. De PvdA heeft daartoe een initiatiefvoorstel ingediend in de Haarlemse gemeenteraad.

Uit onderzoek van de VROM-inspectie blijkt dat er in de regio Zuid-Kennemerland veel zogenaamde ‘spoedzoekers’ zijn. Dit zijn mensen die urgent op zoek zijn naar een andere woning, maar niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die hun huidige woning moeten verlaten na een echtscheiding, om thuiswonende kinderen die thuis in een onhoudbare situatie terecht zijn gekomen of mensen die in hun woonomgeving worden geconfronteerd met geweld of agressie. Spoedzoekers hebben het volgens de VROM-inspectie in Zuid-Kennemerland moeilijker dan in andere regio’s, omdat er lange wachttijden zijn voor huurwoningen (gemiddeld vier jaar) en omdat er strenge regels gelden om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring.

Omdat spoedzoekers niet in aanmerking komen voor een urgentieverklaring en eigenlijk ook niet thuishoren in sociale pensions, vallen zij tussen wal en schip. De VROM-inspectie adviseert gemeenten daarom om voor deze groep apart beleid te ontwikkelen. In verschillende andere gemeenten, zoals Utrecht en Rotterdam, zijn positieve ervaringen opgedaan met zogenaamde ‘woonhotels’ of ‘corporatiehotels’. Hier kunnen spoedzoekers tijdelijk (bijvoorbeeld maximaal één of twee jaar) onderdak vinden. Voorwaarde is dat ze volledig zelfstandig kunnen wonen en kunnen aantonen actief op zoek te zijn naar een andere woning. De PvdA wil dat de haalbaarheid van een soortgelijke voorziening in samenwerking met de Haarlemse corporaties en de regiogemeenten ook in Zuid-Kennemerland wordt onderzocht.

PvdA-raadslid Jeroen Fritz: “Er bestaat in onze regio duidelijk behoefte aan een tijdelijke voorziening voor mensen die acuut een andere woning nodig hebben, maar voor wie een sociaal pension eigenlijk niet bedoeld is. Deze mensen vallen in Haarlem momenteel tussen wal en schip. Een woonhotel zoals dat in onder meer Utrecht en Rotterdam bestaat kan daar een oplossing voor bieden. Wij willen dat de gemeente Haarlem dit samen met de corporaties en andere gemeenten in de regio gaat onderzoeken”.

Het initiatiefvoorstel vraagt daarnaast om te onderzoeken of vestiging op een tijdelijke locatie (via antikraak) mogelijk is, of dat een combinatie kan worden gemaakt met een commercieel hotel of commerciële verhuur van appartementen. Het initiatiefvoorstel zal binnenkort in de raadscommissie Ontwikkeling worden behandeld, en vervolgens aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming.

Bron: PvdA