Leegstandswet


Wat is de leegstandswet?

Als woonruimte bijvoorbeeld binnen korte tijd gesloopt of gerenoveerd wordt, is het voor de eigenaar vaak niet zinvol de ruimte op de gebruikelijke manier te verhuren. Om leegstand te voorkomen, is het wel mogelijk de ruimte aan een tijdelijke huurder te verhuren. De Leegstandwet biedt de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur. Hierbij sluit men een tijdelijk huurcontract af met de huurder. De tijdelijke huurder heeft geen recht op huurbescherming, vervangende huisvesting of de status als stadsvernieuwingskandidaat. De verhuurder is verplicht bij de gemeente een vergunning voor tijdelijke verhuur aan te vragen.

Tijdelijke verhuur

Op basis van de Leegstandswet kan een woning tijdelijk worden verhuurd. Doel hiervan is om de leegstand van woonruimte te verminderen door tijdelijke verhuur te vereenvoudigen. Er gelden echter strikte voorwaarden:

 1. tijdelijk verhuur is alleen mogelijk bij:
  – woonruimte in een gebouw;
  – een koopwoning die nog nooit bewoond is geweest of een woning die door de eigenaar minimaal een jaar voorafgaand aan het tijdstip van leegstand bewoond is geweest;
  – huurwoningen die gesloopt dan wel gerenoveerd gaan worden.
 2. de eigenaar moet een vergunning aanvragen bij het College van B&W in de gemeente waar de woning is gelegen.
 3. de vergunning wordt slechts verleend indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:
  – de woning moet leeg staan;
  – van de vergunning verzoeker kan niet gevergd worden dat hij een normale huurovereenkomst sluit;
  – de woning zal in voldoende mate worden bewoond;
  – sloop c.q. vernieuwbouw zal binnen redelijke termijn plaatsvinden
  – de vernieuwbouw moet ingrijpend van aard zijn.
 4. de vergunning geldt in principe voor 2 jaar. De eigenaar kan nu verlenging vragen tot 5 jaar.
 5. op basis van de verleende vergunning wordt een schriftelijke huurovereenkomst opgesteld. De overeenkomst moet tenminste 6 maanden duren. Voor de verhuurder geldt een opzegtermijn van 3 maanden en voor de huurder geldt een termijn van minimaal 1 maand. De huurovereenkomst eindigt in ieder geval als de looptijd van de vergunning is verstreken.
 6. de maximaal toelaatbare huurprijs wordt vermeld in de vergunning van B&W. De prijs wordt vastgesteld aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem).

Voordeel voor de eigenaar

Het grote voordeel voor de eigenaar om zijn woning in het kader van de Leegstandswet te verhuren is dat hij niet geconfronteerd kan worden met de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk wetboek waar een huurder in andere gevallen wel een beroep op kan doen.

Wil je de wettekst erop nalezen kijk dan hier: Leegstandswet

In het kort komt het op het volgende neer:

Op basis van de Leegstandswet kan een woning tijdelijk worden verhuurd, dit voorkomt leegstand. Echter genieten de huurders of de personen die antikraak wonen geen huurbescherming. In de praktijk wordt er vaak gesproken over een bruikleen overeenkomst en over een huurovereenkomst.